Hotline: 0798039696

Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

I. Chức năng:

1. Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đư­ợc thành lập trên cơ sở  tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Phòng trừ mối và sinh vật có hại và các bộ phận có liên quan của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình là đơn vị sự  nghiệp khoa học công lập có t­ư cách pháp nhân, có con dấu riêng, đư­ợc mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng Nhà nước; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

3. Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước, tham gia đào tạo và hợp tác Quốc tế, tư­ vấn và chuyển giao công nghệ về phòng trừ mối, bảo vệ công trình Thủy lợi, Thủy điện và các công trình xây dựng khác trong phạm vi cả nư­ớc. 

 

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền các chư­ơng trình, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phòng trừ mối, bảo vệ công trình thủy lợi, thuỷ điện và các công trình xây dựng thuộc nhiệm vụ của Viện; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của nhà nước về lĩnh vực Phòng trừ Mối, bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện theo quy định của pháp luật.

Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:

a)  Khoa học về Mối và công nghệ phòng trừ Mối, sinh vật hại;

b) Ứng dụng các công nghệ mới để khảo sát, phát hiện và xử lý ẩn họa trong đê, đập, phát hiện ẩn vật trong các di tích Lịch sử - Văn hóa, khảo sát và đánh giá cấu trúc địa tầng công trình;

c) Xử lý các vết nứt ngầm, khối vật liệu hỗn hợp để chống xói lở đê, đập và dải đất liền ven biển;

d) Trồng cây chắn sóng, tạo bãi bồi, bảo vệ đê và dải đất liền ven biển;

e) Trồng cây chắn cát bay, cát chảy, bảo vệ đê trên vùng cát và ổn định cồn cát;

g) Cải tạo hồ chứa nước thành các hồ sinh thái phục vụ đa mục tiêu; các biện pháp hạn chế bồi lắng lòng hồ;

h) Các giải pháp bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái đầu nguồn để duy trì nguồn nước về hồ;

i) Mối quan hệ giữa hệ sinh thái và hệ thống hồ chứa nước trong quy hoạch nguồn nước; các giải pháp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả các hồ chứa nước;

k) Ứng dụng công nghệ sinh học, hóa học bảo vệ, chống xâm thực cho công trình và thiết bị thủy lợi;

l) Tuyển chọn và nhân giống các chủng vi sinh vật gây bệnh cho Mối và sinh vật hại;

m) Ứng dụng công nghệ sinh học, hóa học để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm;

3.  Xây dựng mô hình thử nghiệm; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình vào phục vụ sản xuất.

4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về phòng trừ mối, xử lý ẩn hoạ trong công trình, khảo sát đánh giá cấu trúc địa tầng, ẩn họa trong đê đập, ẩn vật trong các di tích lịch sử -  văn hoá, các biện pháp chắn sóng bảo vệ đê biển và dải đất liền ven biển, chống cát bay, cát chảy, xử lý bồi lắng lòng hồ, phục hồi hệ sinh thái lòng hồ, chống ăn mòn thiết bị thủy lợi; tham gia tư vấn và thẩm tra các dự án đầu tư, xây dựng thủy lợi theo quy định của Luật xây dựng. Tư vấn thẩm định thuốc, chế phẩm phòng trừ mối và các giải pháp phòng trừ Mối trong hàng hoá xuất nhập khẩu có chứa xen lu lô.

5. Tổ chức biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực được giao, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực được giao.

7. Thông tin khoa học công nghệ theo chuyên ngành.

8. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo thuộc về lĩnh vực phòng trừ mối và bảo vệ công trình.

9. Tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực Phòng trừ mối và Bảo vệ công trình.

10. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác đ­ược giao theo qui định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam giao.